ทำเนียบผู้อำนวยการ

 1. นายไสว (ไม่ทราบนามสกุล)
 2. นายเซ่งกุน พงษ์สร้อยเพชร์
 3. นายเจริญ สายัณห์วัฒน์
 4. นายชะลอ แย้มบุญชู
 5. นายสมเจตน์ ดงดอกไม้
 6. นางกมลศรี ณ สงขลา
 7. นางอภันตรี อารีกุล
 8. นายเสริมเกียรติ หาญสาริกิจ
 9. นายสายทอง ธรรมโหร
 10. นายโชคชัย โพธิ์สุข
 11. นางสาวจันทร์เพ็ญ ก้องสมุทร
 12. นางวิภาวรรณ โพธิจันทร์
 13. นายวิบูลย์ เฉลิมวัฒน์
 14. นางประภัสสร ปานศรี
 15. นางสาววาลิกา สุขวิเศษ
 16. นางสาวสุจิตรา คล่องหัดพล
 17. นายสมชาย อู่สุวรรณ