วิสัยทัศน์ ปรัชญา อัตลักษณ์

วิสัยทัศน์

โรงเรียนวัดดิสานุการามมุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน  ให้มีความรู้คู่คุณธรรม

น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  คู่เคียงความเป็นไทย  ก้าวไกลเทคโนโลยี  โดยชุมชนมีส่วนร่วม

ปรัชญา

การศึกษาเป็นรากฐานแห่งปัญญา

อัตลักษณ์

ยิ้มแย้ม  แจ่มใส  ใส่ใจสุขภาพ รักษาความเป็นไทย

เอกลักษณ์

ศิลปะ