ข้อมูลบุคลากร

บุคลากรโรงเรียนวัดดิสานุการาม

 

นายสมชาย   อู่สุวรรณ

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดดิสานุการาม

 

นางสาวสุรางคนา   จังอินทร์

หัวหน้าการบริหารงานวิชาการ

 

นางสาววราภรณ์     ทองด้วง

หัวหน้าการบริหารงานบุุคคล

 

นางสาวกันยารัตน์   อินทร์จันทร์

หัวหน้าการบริหารงานทั่วไป

 

 

นางสาววิไลรัตน์    เฉลิมวัฒน์

หัวหน้าการบริหารงานงบประมาณ