ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลทุกคน

รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันการพูดแนะนำตนเองด้วยภาษาจีน

เด็กหญิงกมล  เรืองสุด

รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันตอบปัญหาภาษาจีน

เด็กหญิงวันวิสา   จิระชัยกุล

เด็กหญิงพุธิตา   พงษากลาง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2   การแสดงละครภาษาจีน

เด็กชายรัฐศาสตร์   สิมพันธ์

เด็กชายระพีพัฒน์   พรพันธ์วาณิช

เด็กชายวีระพล   เชื้อคำฮด

เด็กชายศาสตรา   จะยินรัมย์

เด็กหญิงพิณวลี   ฐานไชยพัฒน์

เด็กหญิงกฤติมา   ต๊ะสุ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here